• slider image 186
:::
週報 同工 - 教會週報 | 2020-03-01 | 人氣:322

〈1〉 教會消息

1.本主日為中會婦女事工奉獻主日,亦為婦女團契關懷主日請兄姊為婦女事工關心、代禱與奉獻。

2.本主日舉行慶生會。

3.請報名參加社區銀髮族健康促進活動的兄姊,星期三〈3月4日〉上午9:00準時出席。

4.下主日〈3月8日〉,為台南神學院奉獻主日,請兄姊準備心奉獻。

〈2〉 團契消息

主日學
*第40期小天使歡樂世界,星期六〈3月7日〉開課,請兄姊鼓勵家中國小一年級-六年級小朋友報名參加,第32期家長多元成長班,同步報名中。

**信愛儲蓄互助社**

*下主日〈3月8日〉上午8:30,於主日學2A教室,召開理事會,請理監事出席。

*109年社員團體保險開始辦理續約及加保手續,A計畫1610元、B計畫2420元、C計畫4640元、D計畫5350元、E計畫980元、F計畫805元,請向專職周美雪姊妹辦理。

公禱事項
1.為中會婦女事工。
2.為婦女團契事工。
3.為每星期三,銀髮族健康促進活動。
4.為病毒疫情。
5.為一領一傳道事工〈分發耕心週刊傳福音〉。
6.為身體、心靈欠安兄姊:吳楊美年、洪振芳、臧貝妮、黃錦舟、黃 燕、劉麗煌、黃清全。

本週金句
〈台〉因為親像對一人的違逆,互眾人做有罪的;就對一人的順趁,互眾人做有義的,也是按呢。〈羅馬書5:19〉

In-ūi chhin-chhiūⁿ tùi chi̍t lâng ê ûi-ke̍h hō͘ chèng
lâng chòe ū chōe ê, chiū tùi chi̍t lâng ê sūn-thàn
hō͘ chèng lâng chòe ū gī ê, iā sī án-ni.

〈國〉正如一個人違背命令,眾人成為罪人;同樣,一個人順服,眾人成為義人。

教會奉獻專戶

帳號:5852-5108-2348-00
戶名:財團法人台灣基督長老教會台中中會霧峰教會
銀行:彰化銀行
銀行代號:009
(線上奉獻務必註記姓名或電話,若未填寫將以"有志奉獻"註記)