• slider image 186
:::
週報 同工 - 教會週報 | 2020-02-23 | 人氣:313

〈1〉 教會消息

1.本主日邀請基甸會中三區洪信坤長老見證分享,洪長老為彰化中會芳苑教會長老,參與基甸會事工25年。請兄姊為基甸會事工關心、代禱與奉獻。

2.星期六〈29日〉上午,查經班暫停一次。

3.下主日〈3月1日〉,為中會婦女事工奉獻主日,亦為婦女團契關懷主日,請兄姊準備心奉獻。

4.傳道組辦理社區銀髮族健康促進活動,自3月4日-5月20日,每週三上午9:00-11:00,於一樓副堂舉行。內
容有量血壓、健身運動與健康保養知識講座,邀請國民健康署專業老師指導,歡迎65歲以上兄姊參加,出席達10
次以上贈送紀念品一份,請向行政幹事報名。

〈2〉 團契消息

主日學
*第一堂禮拜後,於3樓會議室,召開主日學同工會議,請顧問、老師、同工出席。

*第40期小天使歡樂世界,3月7日〈六〉開課,請兄姊鼓勵家中國小一年級-六年級小朋友報名參加,第32期家長多元成長班,同步報名中。

少年團契
*星期六〈29日〉下午2:00,於主日學2A教室,舉辦同工訓練會,下午5:00召開同工會,請顧問、同工準時出席。

聖歌隊
*星期六〈29日〉晚上6:00,聖經馬可福音分享。

〈三〉教界消息

*中會教會與社會事工部,星期五〈28日〉下午2:28,於台中公園更樓前,舉行二二八事件73週年追思紀念禮拜,敬邀兄姊踴躍參加。

公禱事項
1.為基甸會事工。
2.為溫承哲 & 林湘瑾夫婦的新家庭。
3.即將開學,為孩童的收心工作。
4.為病毒及流感疫情。
5.為一領一傳道事工〈分發耕心週刊傳福音〉。
6.為身體、心靈欠安兄姊:吳楊美年、洪振芳、臧貝妮、黃錦舟、黃 燕、劉麗煌。

本週金句

〈台〉願賞賜向望的上帝,互恁對信來充滿逐樣的歡喜、平安,互恁佇聖神的權能得著滿滿的向望。〈羅馬書15:13〉
Goān siúⁿ-sù ǹg-bāng ê Siōng-tè hō͘ lín tùi sìn lâi chhiong-móa ta̍k iūⁿ ê hoaⁿ-hí pêng-an; hō͘ lín tī Sèng Sîn ê koân-lêng tit-tio̍h
móa-móa ê ǹg-bāng.

〈國〉願上帝,就是那希望的泉源,因著你們對他的信心,讓你們充滿各樣喜樂、平安,使你們的希望,藉著聖靈的能力,不斷增加。

教會奉獻專戶

帳號:5852-5108-2348-00
戶名:財團法人台灣基督長老教會台中中會霧峰教會
銀行:彰化銀行
銀行代號:009
(線上奉獻務必註記姓名或電話,若未填寫將以"有志奉獻"註記)